SEVESO (BEKRA) Türkiye - Chris Mee Group | CMSE

SEVESO (BEKRA) Türkiye

 

SEVESO (BEKRA) Türkiye

SEVESO ( BEKRA ) Uyum Sorgula


BEKRA Uyumluluğumdan nasıl emin olabilirim?

AB SEVESO II Direktifine göre genel hatlarıyla zorunluyuz:

büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve insan ve çevre için sonuçlarını sınırlandırmak için gerekli tüm önlemleri alın.
Tüm gerekli önlemleri, direktifte belirtildiği gibi, uygun şekilde alın denetimlerin sırasında da yetkili makama kanıtlayın.

BEKRA ile uyum sağlanması karmaşık ve zorludur. Burada acil durum planları, Büyük Kazaları Önleme Politikası (MAPP) üretmek ; büyük kaza risk değerlendirmelerini üstlenmek ve değerlendirmek gerekir. Seveso Direktifi herhangi bir işyerinde çalışması sırasında kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve içinde veya dışında kurulması, gecikmiş insan sağlığı veya çevre, acil veya ciddi bir tehlike veya aşağıdakilerden herhangi biri gibi ortaya çıkması ile ilgilenir ve bir veya daha fazla tehlikeli maddeler içeren:

 • Hava, su veya toprağa toksik maddelerin yayılımı
 • yanıcı maddeler (sıvılar, gazlar ve tozlar) oluşturacağı yangını
 • Patlama ( sıvılar, gazlar ve tozlar ) ilgidir.

BEKRA

Türkiye de ekonomik kalkınma ve sanayileşmenin artmasıyla, kazaların önlenmesi, etkilerinin hafifletilmesi , daha sağlıklı, güvenli bir çevre; sanayi tesislerinde yeterli acil tepkiler geliştirmek için toplumsal öncelik haline gelmiştir.

Devam eden Avrupa uyum süreci kapsamında; Türkiye de tehlikeli maddeleri içeren büyük kaza risklerinin kontrolü (COMAH) AB Direktifi uygulamaya koyulmuştur. BEKRA olarak bilinen COMAH uygulanması için ilgili kanunlaştırma ve buna bağlı şirketler için SEVESO II Direktifleri ile uyumluluğu talep edilmektedir. Bu uygulamaların asıl amacı önlem almak ve insanların ve / veya çevreye ciddi zarar / zarar verebilir klor gibi tehlikeli maddelerin, sıvılaştırılmış petrol gazının , patlayıcı ve arsenik pentoksit içeren büyük kazaların etkilerini azaltmaktır.

2014 2012- arasında AB IPA programının desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsam, yöntem ve Bekra uygulamaları üzerine tüm önemli paydaşlarına kapasitesinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda onları haberdar etmek için bir ön değerlendirme ve teknik yardım projesini hayata geçirdi.

CMSE Danışmanlık

CMSE Danışmanlık Seveso Uyum hizmetleri konusunda dünya lideridir.

CMSE Agesco işbirliği ile şimdi Türkiye’de. Dünya genelinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının ve büyük tesislerin ardından   Türk Sanayisine ve tesislerine hizmet vermek için sizlerle. CMSE in cooperation with Agesco now in Turkey. Following the industrial companies operating worldwide and large plant with you to serve the Turkish Industry and facilities.

CMSE Danışmanlık uzmanları Seveso alanında müşteriler-ine pratik çözümler ve önerilerde bulunurlar. Danışman-larımız vb MAPP’ye , Emniyet Raporları , geliştirilmesi de dahil olmak üzere II (üst katman) siteleri Tier I (alt kat-man ) ve Tier birçok yıllık deneyime sahiptir.

CMSE Danışmanlığı ile iş denetim ve hem üst hem de alt kademe siteleri için aşağıdaki alanları ve kapasiteleri ana-liz ederek BEKRA düzenlemelerine uymasını sağlayabilir-siniz :

 • BEKRA kuruluşu olup olmadığınızın belirlenmesi
 • Bildirim şartlarınızın uygulanması
 • BEKRA altında Yükümlülüklerin değerlendirilmesi
 • üst ve   alt  veya kapsam dışı Tier alanınızın belirlenmesi
 • tehlikeler ve bunların etkilerinin belirlenmesi , tehlikeli maddelerinizin Envanter alarak belirlenmesi
 • teknik ve organizasyonel koruyucu önlemlerin  yerinde değerlendirilmesi
 • Süreç Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Büyük Kazaları ve Tehlikeleri  Tanımlama ve Değerlendirme
 • Tehlikeli Maddelerin ve depolama / çalışma koşullarının gözden geçirilmesi
 • Tehlike Tanımlama ( HAZID ( Tehlikeler , Büyük Kazaların Tehlikelerini Önleme Kontrol önlemleri , risk )
 • Büyük Kazaların Tehlikelerinin Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Büyük Kazaların Tehlikelerinin   Sonuç Modellemesi
 • iç ve dış acil durum planlarının geliştirilmesi
 • Güvenlik raporlarının hazırlanması
 • genel bilgi politikası ihtiyaçlarının karşılanması
 • Kazaları raporlama için prosedür oluşturulması
Tesisiniz  bünyesinde detaylı denetim; derinlemesine bir inceleme yaparak ;Proses Güvenliği Mühendisi Danışmanlarımız; BEKRA uyumlu olası ihmalleri tespit ederek ve onları sağlayacak tesis  ve ekipmanların yanı sıra işletme ve bakım prosedürlerini tespit ederek, BEKRA gereksinimleri karşılayacaktır.

CMSE Danışmanı ; Proses Güvenliği Mühendislerimiz eğitim kayıtları , site denetim kayıtları , denetim raporları , işletme prosedürleri , risk değerlendirmeleri ile  ilgili tüm bilgileri toplayarak MAPP belgesinin hazırlanması için kullanılır. Hazırlanan MAPP belgesi aşağıdakileri vurgular;

 • büyük tehlikelerin yönetimine dahil her düzeydeki Rolleri ve personelin sorumlulukları
 • personel seçimi ve bu kişilerin büyük bir tehlike ile çalışmak için yetkili olduğundan emin olmak için eğitim verilmesi..
 • Planlama ve uygulama tehlike tanımlama ve risk değerlendirmeleri
 • Güvenli çalışma için prosedürler ve talimatlar
 • Tasarım ve tesislerin modifikasyonları
 • öngörülebilir acil durumların belirlenmesi ve hazırlanması , deney ve acil durum prosedürlerinin gözden geçirilmesi.
 • Ölçüm uyum
 • İnceleme ve denetim

BEKRA ile başa çıkmak

Çevre Bakanlığı ve Şehircilik ( ÇŞB) , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB ) , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) ve yerel Müdürlükleri Valilikler dahil olmak üzere BEKRA mevzuatının uygulanmasından sorumlu Yetkili Makamlar (CA) ile başa çıkmak çok karmaşık olabilir. CMSE Danışmanlığı etkin bir şekilde bu gereksinimleri yönetmenize yardımcı olmak için yanınızdadır.

Konularımız;

 • Dış Güvenlik Raporu değerlendirmesi
 • Denetimlere Hazırlanma ve yönetme
 • Tesis arazi kullanım planlaması gereksinimlerinin gönderilmesi
 • Tesis harici kazalardan etkilenebilir konsantre alanlarda Domino EtkileriniYönetme
 • Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Harici Acil Durum Planları ( EEP ) Testi

SEVESO ( BEKRA ) Uyum Sorgula


CMSE Turkey
Mesa Koru Mahallesi Ceviz Sokak No:9/B
Çayyolu/ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +905336528082
Fax: +903122402767
Click here for the map.